Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 410

II. İlân

II. İlân

Madde 410 - Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân olunur.

Kısıtlama, iyiniyetli üçüncü kişileri ilândan önce etkilemez.

Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 11.06.1941, E: 1941/4, K: 1941/21:

“… Kanunu Medenînin 360 ıncı maddesinin son fıkrası bir kimse tarafından vaki olan hukukî tasarrufun iptali davasında mücerred mahkemenin o kimse hakkındaki hacir kararına istinat olunması halinde tatbik olunur. Yoksa o kimsenin butlanı iddia edilen tasarrufta bulunduğu anda o tasarrufun hüküm ifade etmesi için lâzım gelen temyiz kudretinden mahrum olduğu kat’iyyetle tahakkuk etmesi halinde mezkûr fıkra hükmünün tatbikine gidilemez. Çünkü bu halde tasarruf mezkûr kanunun 15 inci maddesi hükmünce esasen batıldır. Filhakika mezkûr maddeye göre: “Mümeyyiz olmıyan şahsın tasarrufu hukukî bir hüküm ifade etmez.”(RG. 28.07.1941; S: 4871).

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. İlân

Madde 360

Kaziyei muhkeme halini alan hacir hükmü derhal mahcurun hem doğduğu hem de ikametgâhının bulunduğu yerde resmen en aşağı bir defa ilân olunur.

Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya ayyaşlık sebebi ile hacredilen kimsenin bir müessesede bulundurulduğu müddetçe ilânın tehirine; mahkemei asliye, müstesna olarak müsaade edebilir. Hüsnü niyet sahibi üçüncü şahıslar hakkında hacir hükmünün tesiri ilândan başlar.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 360 ıncı maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki hükümden farklı olarak maddede ilânın yerleşim yerinden başka, kısıtlının doğduğu yerde değil “nüfusa kayıtlı bulunduğu” yerde yapılması uygun görülmüştür.

İlânın geciktirilmesi sakıncalı görüldüğünden yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasındaki bu hususa ilişkin hükme maddede (yer) verilmemiştir.

İyiniyetli üçüncü kişiler hakkında kısıtlamanın ilânından itibaren hüküm ifade edeceği esası korunmakla beraber, ayırt etme gücüne sahip olmayanlar tarafından yapılan hukukî fiillerin sonuç doğurmadığı hususundaki hükümlerin saklı bulunduğu son fıkrada vurgulanmıştır. Böylelikle madde üç fıkra hâline getirilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Veröffentlichung

Art. 375

1 Ist ein Mündiger bevormundet, so muss die Bevormundung, sobald sie rechtskräftig geworden ist, wenigstens einmal in einem amtlichen Blatte seines Wohnsitzes und seiner Heimat veröffentlicht werden.

2 Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde kann auf eine Veröffentlichung verzichtet werden, wenn die Handlungsunfähigkeit für Dritte offenkundig ist oder der Geisteskranke, Geistesschwache oder Trunksüchtige in einer Anstalt untergebracht ist; die Bevormundung ist aber dem Betreibungsamt mitzuteilen.

3 Vor der Veröffentlichung kann die Bevormundung gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden.

2-) CCS:

III. Publication

Art. 375

1 L’interdiction passée en force de chose jugée est publiée sans délai, une fois au moins, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine de l’interdit.

2 Il est possible, avec l’accord de l’autorité de surveillance, de renoncer à la publication lorsque l’incapacité de la personne apparaît à l’évidence pour les tiers ou qu’il s’agit d’un malade mental, d’un faible d’esprit ou d’un alcoolique soigné dans un établissement; l’interdiction doit cependant être communiquée à l’office des poursuites.

3 L’interdiction n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’à partir de la publication.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 410. maddesinin 1. ve 2. fıkrası, İsviçre Medenî Kanunu’nun 375. maddesinin 1. ve 3. fıkralarına tekabül etmektedir. Kaynak kanunun 375. maddesinin 01.01.1997 itibariyle değişikliğe uğrayan 2. fıkrası bize alınmamıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 375. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X